BOSTON BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000463334
Numer REGON: 101605297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33856/20/55]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 208 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRZYSZTOF_BARTUZEL@ME.COM2013-05-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOSTONBROKER.PL2013-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2013 R.2013-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTUZEL2013-05-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.11.2018 okres OD 22.05.2013 DO 31.12.20132018-11-27 do dziś
2data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-27 do dziś
3data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-27 do dziś
4data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
5data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
6data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2013 DO 31.12.20132018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2013 DO 31.12.20132018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/12/2020 Z DNIA 04.12.2020 R., 04.12.20202021-01-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2021-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBARTUZEL2021-01-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów