SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000463292
Numer REGON: 022115855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31259/20/510]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 139 kod pocztowy 54-428 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejW.KOSENDIAK@GMAIL.COM2020-10-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.STREZ.PL2013-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.2013 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, RYNEK 60 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6924/2013.2013-05-23 do dziś
230.06.2020 R., NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 14544/2020; ZMIANA: §2 UST. 1; §2 UST. 2; §19 UST. 2.2020-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSENDIAK2013-05-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2013-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROFFIK2020-10-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JANUSZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-10-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-10-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROFFIK2020-10-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JANUSZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSENDIAK2013-05-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2013-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZĘSNA2020-06-25 do dziś
2. ImionaEWA2013-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-05-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-05-23 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-23 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-05-23 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-05-23 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-05-23 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-05-23 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-05-23 do dziś
847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-23 do dziś
947 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-23 do dziś
1093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-05-23 do dziś
1170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 23.05.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
5data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
6data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów