„PROPERTY TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000463139
Numer REGON: 146767091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-04
Sygnatura akt[RDF/327387/21/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146767091 NIP 52136492012013-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PROPERTY TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-06-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIOŚLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 00-411 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIR@TOWERINVESTMENTS.PL2020-02-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PTISKA.PL2020-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu105.03.2013, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18, REP. A NR 2342/20132013-05-21 do dziś
218.07.2013, REP. A NR 6045/2013, DOROTA CIECHOMSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: §§ 10, 18, 22, 23.2013-08-14 do dziś
320.05.2016 R. - DOROTA CIECHOMSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3331/2016 - ZMIENIONO § 3, § 16 UST. 1, § 17 UST. 1, § 18, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2016-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1401973042016-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000237592 2016-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-05-21 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-05-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-05-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1401973042016-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000237592 2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-10 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-10 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-10 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-10 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-10 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-03-10 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-10 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-03-10 do dziś
968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-10 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
9data złożenia 04.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów