GS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000463098
Numer REGON: 251484420
Numer NIP: 6222435049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[RDF/418185/22/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość NOWE SKALMIERZYCE2013-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE SKALMIERZYCE ulica 29 GRUDNIA nr domu 2C kod pocztowy 63-460 poczta NOWE SKALMIERZYCE kraj POLSKA 2013-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W ODOLANOWIE2013-05-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość ODOLANÓW2013-05-21 do dziś
3. Adresmiejscowość ODOLANÓW ulica DWORCOWA nr domu 1B kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW kraj POLSKA 2013-05-21 do dziś
21. Firma oddziałuGS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA II ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2015-03-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2015-03-05 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GIMNAZJALNA nr domu 18 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2015-03-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.04.2013 R., REP. A NR 1915/2013, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2013-05-21 do dziś
206.06.2014 R., NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 2626/2014 - ZMIENIONO § 4.2014-09-26 do dziś
319.08.2021R., NOTARIUSZ KINGA HOPPE-JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 4390/2021 - ZMIENIONO: §4 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2021-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-05-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ „GS” ROBERT SIP SPÓŁKA JAWNA W NOWYCH SKALMIERZYCACH PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: GS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W NOWYCH SKALMIERZYCACH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „GS” ROBERT SIP SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 19.04.2013 R., REP. A NR 1915/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GS” ROBERT SIP SPÓŁKA JAWNA2013-05-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-05-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000283326 2013-05-21 do dziś
5. Numer REGON2514844202013-05-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2013-05-21 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022885042013-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000441637 2013-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022885042013-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000441637 2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIP2019-02-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-05-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-21 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-05-21 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-21 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-05-21 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-21 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-21 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-05-21 do dziś
908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2013-05-21 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
3data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
4data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
5data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
6data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
8data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów