EGS ECO GLOBAL SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000463038
Numer REGON: 243276691
Numer NIP: 6423183092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399965/22/453]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEGS ECO GLOBAL SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA2017-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MARIACKA nr domu 17 nr lokalu 6 kod pocztowy 40-014 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-03-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEGS.SYSTEMS@ONET.EU2017-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.03. 2013 R. - NOTARIUSZ DAWID PUKOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RYDUŁTOWACH, REP. A NR 944/20132013-05-22 do dziś
224.06.2016 R. - REP. „A” NR 7494/2016, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §6 UST.1; §6 UST.2; §6 UST.3; §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 08.07.2016 R. - REP. „A” NR 8072/2016, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §1; §5; §3 UST.1; §15 UST.2; §21 UST.1; §21 UST.4 PKT B); §21 UST.4 PKT C); §21 UST.4 PKT D); §26 UST.9 STATUTU SPÓŁKI, USUNIĘTO: §17 UST.6 PKT A); §17 UST.6 PKT C) STATUTU SPÓŁKI2017-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2013-05-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1300000,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji13002017-03-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1300000,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1200000,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2013-05-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002013-05-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-05-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2017-03-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12002017-03-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-03-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-05-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2013-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORSKI2017-03-03 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBADURA2017-10-23 do dziś
2. ImionaJAN WOJCIECH2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś
21. NazwiskoSARATOWICZ2017-10-23 do dziś
2. ImionaILONA BARBARA2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś
31. NazwiskoJADWISZCZOK2013-05-22 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-03 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-03 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-03-03 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-03-03 do dziś
566 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2017-03-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-03 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-03-03 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
4data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów