HS MULTISERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000463012
Numer REGON: 243267717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-08-19
Sygnatura akt[RDF/233697/20/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHS MULTISERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KATOWICKA nr domu 101 kod pocztowy 43-346 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1605/2013, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13.2013-05-21 do dziś
231.08.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2156/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI; 4.10.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2606/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2016-10-06 do dziś
324.11.2016 R., REP. A NR 3168/2016 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIANA § 6 UST. 1; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-12-08 do dziś
428.08.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3763/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 DODANO: W §5 UST. 2 LIT. J I LIT. K.2020-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILARSKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, C) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILARSKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILARSKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaHALINA ANNA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-10-06 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-10-06 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-10-06 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-06 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-10-06 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2016-10-06 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-10-06 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-10-06 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 21.05.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów