ARTIZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000462839
Numer REGON: 243235746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-19
Sygnatura akt[RDF/270146/20/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243235746 NIP 95427427772014-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2018-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2013 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA MIKOŁACZYK - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 515/20132013-05-17 do dziś
215.12.2014R., REP A NR 4516/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 5/4. ZMIENIONO §13 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-30 do dziś
301.08.2016R., REPERTORIUM A NR 2614/2016, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA MIKOŁAJCZYK, AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK S.C. W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEBT COLLECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2436445222017-06-20 do dziś
4. Numer KRS0000517583 2017-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2017-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJA2017-06-20 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-17 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-05-17 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-05-17 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2013-05-17 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-05-17 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-05-17 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-05-17 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-05-17 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-05-17 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2014 okres OD 17.04.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
2data złożenia 19.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4data złożenia 19.11.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.04.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.04.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów