BUKOWIECKI.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000462785
Numer REGON: 341461518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-12-27
Sygnatura akt[RDF/933431/18/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWIECKI. NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina SICIENKO miejscowość TERESIN2013-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TERESIN ulica TERESIN nr domu 10 nr lokalu 4 kod pocztowy 86-014 poczta SICIENKO kraj POLSKA 2013-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejP.BUKOWIECKI@GMAIL.COM2013-05-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUKOWIECKI.NET2013-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.20132013-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIECKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaPATRYK2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 99 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4950,002013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIECKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaPATRYK2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIECKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-05-17 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2018 okres OD 17.05.2013 DO 31.12.20132018-12-20 do dziś
2data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-27 do dziś
3data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-27 do dziś
4data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-27 do dziś
5data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132018-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132018-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów