FIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000462755
Numer REGON: 243268830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506107/23/475]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2013-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica MAGAZYNOWA nr domu 50 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2013-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2013 R., NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP. A NR 1907/20132013-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUSZCZAK2013-05-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZE2014-05-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500, 00; -ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JACKIEM PAWŁEM KOWALCZE PO 1/2 KAŻDY2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZE2014-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500, 00; -ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z GRZEGORZEM JANEM KOWALCZE PO 1/2 KAŻDY2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-17 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-05-17 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-05-17 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-17 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-05-17 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-05-17 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-05-17 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-17 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-05-17 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2014 okres OD 22.04.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
2data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
4data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
6data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
8data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
10data złożenia 30.05.2023 okres OD 14.07.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
11data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2023 DO 18.05.20232023-06-26 do dziś
12data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 13.07.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.04.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
10OD 14.07.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 18.05.20232023-06-26 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 13.07.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.04.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
10OD 14.07.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 18.05.20232023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NR 3531/2022 , 14.07.20222022-08-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMILER2022-08-01 do dziś
2. ImionaTERESA2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NR 3531/2022 , 14.07.20222022-08-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów