EXMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000462689
Numer REGON: 221888514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258238/20/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica DMOWSKIEGO nr domu 7 B nr lokalu 10 kod pocztowy 80-243 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSZAWADZKI@BSSOLUTIONS.PL2013-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2013 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ SKŁUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIWNA 61/63, 80-831 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 5332/2013.2013-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASIBORSKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃKO2013-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃKO2013-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-05-17 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-05-17 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-17 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-05-17 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-05-17 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-05-17 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-05-17 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-05-17 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-17 do dziś
1066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-05-17 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2015 okres OD 17.05.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
2data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów