CURAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000462580
Numer REGON: 341428640
Numer NIP: 9532639256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/5256/22/576]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu 95 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-787 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2022-06-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSZYSZKA.ADRIAN@GMAIL.COM2022-06-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CURAM.PL2013-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2013 NOTARIUSZ ANNA MROTEK KANCELARIA NOTARIALNA BYDGOSZCZ UL. NIEDŹWIEDZIA 9/3, REPERTORIUM A NR 1378/20132013-05-17 do dziś
2- UCHWAŁA Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R., NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 3481/2013, ZMIANA § 5, SPROSTOWANA PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013 R., REP A NR 3959/2013, ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ KAMILA GORT, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 54/2013; - 4 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 3640/2013, ZMIANA § 10; - 20 WRZEŚNIA 2013 R., NOTARIUSZ KAMILA GORT, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 54/2013, ZMIANA § 7 PKT 32013-09-24 do dziś
311.10.2019R., REPERTORIUM A NR 3875/2019, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MACHALEWSKA-FLAK, KATARZYNA SZCZUREK S.C. - § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PO PUNKCIE 16 DODAJE SIĘ PUNKTY 17-372019-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIUK2013-05-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2013-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2019-10-11 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2019-10-11 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-10-11 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2019-10-11 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-10-11 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-11 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-10-11 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-11 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-10-11 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 26.03.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2data złożenia 14.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-26 do dziś
7data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.03.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.03.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów