DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000462451
Numer REGON: 146677867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[RDF/271175/20/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2013 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ, EWA MROCZEK NOTARIUSZ, MAGDALENA NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA, REP. A NR 10932/2013.2013-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016775052013-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000378195 2013-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6310001412013-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000034442 2013-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej99.900,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego99.900,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego99.900,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2017-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016775052013-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000378195 2013-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2013-05-15 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-05-15 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-15 do dziś
411 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2013-05-15 do dziś
511 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2013-05-15 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-05-15 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-15 do dziś
811 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2013-05-15 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-05-15 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.01.2015 okres OD 15.05.2013 DO 30.06.20142015-02-02 do dziś
2data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-19 do dziś
3data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-20 do dziś
4data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-15 do dziś
5data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-29 do dziś
6data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
7data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-19 do dziś
2OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-20 do dziś
3OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-15 do dziś
4OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-29 do dziś
5OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
6OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2013 DO 30.06.20142015-02-02 do dziś
2OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-19 do dziś
3OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-20 do dziś
4OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-15 do dziś
5OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-29 do dziś
6OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
7OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-29 do dziś
2OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów