„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000462423
Numer REGON: 101605529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336126/21/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2013-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2019-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2013, NOTARIUSZ DOROTA DALKIEWICZ-JAGIEŁŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 769/2013;2013-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-05-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej39502013-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego39502013-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39502013-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-05-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ZOFIA2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9502013-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9502013-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9502013-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000455013 2013-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO ZASADĄ REPREZENTACJI.2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000455013 2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-21 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-05-21 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-21 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-21 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-05-21 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-05-21 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-05-21 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-21 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-21 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 21.05.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów