BOŃKOWSCY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000462381
Numer REGON: 302430149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337069/21/62]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŃKOWSCY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI2014-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica PLATYNOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 2014-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2013 R., ASESOR NOTARIALNY NATALIA NIECEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12, REP. A NR 4155/20132013-05-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.07.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ SIENNICKI - NOTARIUSZ, OS. NA MURAWIE 12, 61-655 POZNAŃ, AKT NOATARIALNY NR REP. A 8175/2013 ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-02-28 do dziś
313.07.2016 R., REP. A NR 7349/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §6 ORAZ §14 UST.2 I UST.4 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-08-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REPERTORIUM A NR 4596/2019, SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM KONRADEM SZUMIŃSKIM, UPRAWNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ AGNIESZKI MROZEWICZ-KUCHLEWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PIASKOWEJ 3/3. UCHYLONY ZOSTAŁ CAŁY TEKST UMOWY SOÓŁKI I PRZYJĘTY ZOSTAŁ NOWY TEKST JEDNOLITY.2020-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKA2013-05-16 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EWA2013-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKI2013-05-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2013-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST JEDOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO JEDOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2020-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2016-12-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2016-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKI2013-05-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2013-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOŃKOWSKA2013-05-16 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EWA2013-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-05-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-16 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-16 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-16 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-05-16 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-16 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-16 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-16 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-16 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-05-16 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.01.2015 okres OD 16.05.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
2data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-18 do dziś
3data złożenia 19.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów