BOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000462374
Numer REGON: 146647346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[RDF/415509/22/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146647346 NIP 53424912222013-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość SIEDLIN2014-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLIN ulica WINCENTEGO WITOSA nr domu 19 kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ PRUSICE2020-06-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina PRUSICE miejscowość PRUSICE2020-06-04 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE kraj POLSKA 2020-06-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2013 R. REP.NR 3716/2013 KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW POPŁONKOWSKI - NOTARIUSZ, JACEK ZARECKI - NOTARIUSZ, MAŁGORZATA RUTKOWSKA-GÓRSKA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W PŁOŃSKU, NOTARIUSZ JACEK ZARECKI.2013-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.10.2014 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM ZARECKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PŁOŃSKU REPERTORIUM A NR 12414/2014 ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-10-30 do dziś
309.09.2020R. REP. A NR 5593/2020 NOTARIUSZ R. STASIAK Z KN W PŁOŃSKU - ZMIENIONO PARAGRAF 5.2020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2020-05-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2020-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2020-11-19 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2015-05-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2014-10-30 do dziś
2. ImionaROMAN2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-05-21 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-05-21 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-21 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-19 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-11-19 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-19 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
3data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
5data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9data złożenia 23.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.05.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów