DOLAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000462198
Numer REGON: 022148731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245728/20/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość MIRKÓW2019-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MIRKÓW ulica UL. AZALIOWA nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy 55-095 poczta MIRKÓW kraj POLSKA 2019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2013 R. - REP. A NR 6086/2013, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2013-05-21 do dziś
218.12.2018R. REP. A NR 28874/2018, NOTARIUSZ JAN TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7 UST. 1.2019-03-01 do dziś
314.06.2019R. REP. A NR 14443/2019, MALWINA MIESZKALSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU- ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUGOCKI2013-05-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUGOCKI2013-05-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.000 ZŁ (STO JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUGOCKI2019-12-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego272000,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1245000,00 ZŁ2013-05-21 do dziś
222000,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2013-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUGOCKI2013-05-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-21 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-05-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-21 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-05-21 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-21 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-21 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-05-21 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-21 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-05-21 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
2data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
3data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
10data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów