PT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000461759
Numer REGON: 281500897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358721/21/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2019-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. KRÓLEWIECKA nr domu 21 B kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2013 R.2013-05-10 do dziś
213.06.2019 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR WROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP.A NR 5029/2019, ZMIENIONO: § 2, § 4, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARNIA TRADYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624359092019-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000574574 2019-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2019-11-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORSZEWSKA2019-11-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2019-11-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-11-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-11-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-11-29 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-11-29 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2014 okres OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3data złożenia 02.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
4data złożenia 17.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
5data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 15.02.20172018-05-23 do dziś
6data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-04 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów