EXCENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000461676
Numer REGON: 221890770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-29
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16565/20/871]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221890770 NIP 95710689292015-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 11/12 kod pocztowy 80-233 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EXCENTO.PL2013-05-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXCENTO.PL2013-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2013 R., ASESOR NOTARIALNY KAMIL RODZIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL W GDAŃSKU, UL. KRZYWOUSTEGO 35, REP. A NR 2158/2013.2013-05-10 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2013R., REPERTORIUM A NR 7071/2013, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ 80-360 GDAŃSK UL. KRZYWOUSTEGO 35, ZMIENIONO § 7 ORAZ § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-12-19 do dziś
328.05.2019R., NR 6593/2019, NOTARIUSZ JOANNA MILLER, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU 1. DODAJE SIĘ DO § 17 USTĘP 3,4 I 5. 2. DODAJE SIĘ DO § 14 USTĘP 5 3. ZMIENIA SIĘ § 14 USTĘP 3 4. ZMIENIA SIĘ § 10 5. ZMIENIA SIĘ § 14 6. ZMIENIA SIĘ 17 USTĘP 1 PUNKT Q PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-06-25 do dziś
430-07-2020R., REP A NR 6671/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL - NOTARIUSZ W GDAŃSKU § 14 UST. 1 LIT. C; § 14[1]; § 17 UST. 1 LIT. R); § 17 UST. 1 LIT S); PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITECHNIKA GDAŃSKA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000016202013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ.2018-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2018-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport174500,00 ZŁ2013-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJEWSKI2020-10-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-05-10 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-05-10 do dziś
377 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-05-10 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-10 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-05-10 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-05-10 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-05-10 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-05-10 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-05-10 do dziś
1058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-05-10 do dziś
1159 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-05-10 do dziś
1264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-05-10 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-05-10 do dziś
1464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-10 do dziś
1566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-10 do dziś
1666 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-05-10 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-10 do dziś
1870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-05-10 do dziś
1973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-05-10 do dziś
2085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-10 do dziś
2118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-05-10 do dziś
2263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-05-10 do dziś
2363 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-05-10 do dziś
2471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2014 okres OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
2data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
3data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
4data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów