BOROPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000461655
Numer REGON: 302426774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/310136/21/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KOPANINA nr domu 28 nr lokalu 36 kod pocztowy 60-105 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2013 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA - RICHTER, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 1962/20132013-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEWICZ BOROWCZYK2013-05-13 do dziś
2. ImionaEWA IRENA2013-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃCZYK2018-11-28 do dziś
2. ImionaZOFIA RENATA2013-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKA2013-05-13 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2013-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃCZYK2018-11-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ JAKUB2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2013-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃCZYK2018-11-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ JAKUB2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-05-13 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-05-13 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-05-13 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-05-13 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-13 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-13 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-05-13 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-05-13 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-05-13 do dziś
1071 20 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów