ASTABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000461604
Numer REGON: 146669201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249538/20/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 11 nr lokalu 81 kod pocztowy 02-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2013 R. - AGNIESZKA TARAS - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 20/2013.2013-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2013-05-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTNIKOV2013-05-10 do dziś
2. ImionaSERGEY2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARKISOV2013-05-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGAFONOV2013-05-10 do dziś
2. ImionaEVGENII2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2013-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-05-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-10 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-05-10 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-05-10 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-10 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-05-10 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-05-10 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-10 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-05-10 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 11.11.20142015-05-11 do dziś
3data złożenia 02.08.2016 okres OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
4data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 11.11.20142015-05-11 do dziś
3OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 11.11.20142015-05-11 do dziś
3OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji12.11.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 1994/20152015-05-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKRAJEWSKA2015-05-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności12.11.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 1994/20152015-05-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów