SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-HANDLOWA „ENKLAWA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000461425
Numer REGON: 101607267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-11-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20851/16/847]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101607267 NIP 72520681132013-07-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-HANDLOWA „ENKLAWA” W LIKWIDACJI2016-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BRZEŹNA nr domu 6 nr lokalu 2 kod pocztowy 90-303 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.03.20132013-05-10 do dziś
212.04.2014 - ZMIENIONO § 1 STATUTU.2014-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁOWSKI2013-05-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBIK2013-05-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUNAOUARA2013-05-10 do dziś
2. ImionaTAREK2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW PRAWA WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2013-05-10 do dziś
241 10 WYKONUJE ROBOTY INWESTYCYJNE NA RZECZ ROZWOJU ZAPLECZA USŁUGOWEGO2013-05-10 do dziś
343 WYKONUJE ROBOTY INSTALACYJNE, INSTALACYJNO-MONTAŻOWE I INNE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I UZBROJENIEM TERENU2013-05-10 do dziś
441 10 WYKONUJE DOKUMENTACJĘ I ZAPEWNIA OBSŁUGĘ INWESTYCYJNĄ2013-05-10 do dziś
523 PRODUKUJE MATERIAŁY BUDOWLANE NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2013-05-10 do dziś
646 PROWADZI KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ I USŁUGOWĄ2013-05-10 do dziś
749 3 WYKONUJE USŁUGI TRANSPORTOWE, MONTAŻOWE ORAZ PRACE ZIEMNE NA BAZIE POSIADANEGO SPRZĘTU2013-05-10 do dziś
868 20 WYNAJMUJE I ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-05-10 do dziś
968 31 POŚREDNICZY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-05-10 do dziś
1041 BUDOWANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2013-05-10 do dziś
1141 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2013-05-10 do dziś
1241 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2013-05-10 do dziś
1368 20 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE2013-05-10 do dziś
1441 20 ŚWIADCZY USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE DLA LUDNOŚCI2013-05-10 do dziś
1568 10 NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY POD BUDOWĘ NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2013-05-10 do dziś
1641 20 REALIZUJE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE MAŁYCH DOMÓW MIESZKALNYCH W TECHNOLOGII ENERGOOSZCZĘDNEJ, ZWANYCH DALEJ DOMAMI ORAZ NIEZBĘDNE URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE2013-05-10 do dziś
1741 10 REALIZUJE INWESTYCJE I REMONTY NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2014 okres OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.05.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.01.2016 R., UCHWAŁA NR 5/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O OTWARCIU LIKIWDACJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-HANDLOWEJ „ENKLAWA” 23.01.2016 R. UCHWAŁA NR 6/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O OTWARCIU LIKIWDACJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-HANDLOWEJ „ENKLAWA”2016-10-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ LIKWIDATORZY LUB JEDEN LIKWIDATOR I PEŁNOMOCNIK2016-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCHLIŃSKI2016-10-17 do dziś
2. ImionaJAN2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINKE2016-10-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów