GT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000461196
Numer REGON: 101601709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349695/21/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIWNA nr domu 3 nr lokalu 8 kod pocztowy 91-003 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1948/20132013-05-08 do dziś
2UCHWAŁĄ NZW Z DNIA 24.07.2013 R., REP. A NR 3664/2013, NOT. DOROTA KALSZTEIN, K.N. W ŁODZI, ZMIENIONO § 7 I § 8 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-10-30 do dziś
324.05.2021 R., NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 7431/2021 - ZMIENIONO § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2021-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2013-05-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.500,00 ZŁ2021-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1240000,00 ZŁ2013-10-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2013-05-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-08 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-05-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-05-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-05-08 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-05-08 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-05-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-05-08 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-08 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.11.2014 okres OD 24.04.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
5data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-04 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.04.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.04.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów