BONERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000461066
Numer REGON: 146660855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41798/21/908]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 6A nr lokalu 13 kod pocztowy 00-513 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 829/20132013-05-07 do dziś
204.01.2019 R., REP. A NR 75/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA POWIERŻA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 7 UST. 1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-01-25 do dziś
329.07.2021, REP A NR 3708/2021, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KONRAD FILOCHOWSKI, ZMIENIONE § 1, DODANE § 7 UST. 1 PKT. 59 I 60, SKREŚLONE § 25 UST. 42021-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADVANCED COMPANY LIMITED2019-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ2021-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYK2021-09-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYK2021-09-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOBUCHOWSKA2019-01-25 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-05-07 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-07 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-01-25 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2019-01-25 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-01-25 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-01-25 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-01-25 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-25 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2014 okres OD 14.03.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
2data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
3data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-17 do dziś
4data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-17 do dziś
5data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-17 do dziś
6data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
8data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.03.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.03.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów