A.M.F. KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000460926
Numer REGON: 101622841
Numer NIP: 7752645335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521996/23/335]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.F. KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2013-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica RÓŻANA nr domu 16 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2013-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2013, NOTARIUSZ WOJCIECH KRAKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 342/2013. 22.05.2013, NOTARIUSZ WOJCIECH KRAKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 1424/2013 - ZMIANA TREŚCI PAR. 2 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI. 10.06.2013, ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ MAŚLANKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KRAKOWIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 1559/2013 - ZMIANA TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANKIEWICZ2013-06-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANKIEWICZ2013-06-17 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANKIEWICZ2013-06-17 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
3data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów