FIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000460920
Numer REGON: 321371593
Numer NIP: 8513168915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-12-29
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21841/21/583]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina KOŁBASKOWO miejscowość USTOWO2013-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość USTOWO nr domu 55 kod pocztowy 70-001 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 KWIETNIA 2013 R., REP. A NR 4160/2013, ASESOR NOTARIALNY NATALIA NIECEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2013-05-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LISTOPADA 2015 R., REPERTORIUM A NR 10.581/2015, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIANA TREŚCI §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 R., REP. A NR 14526/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANGELIKA NAGÓRSKA ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO TREŚĆ §2 UMOWY SPÓŁKI.2018-11-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP. A NR 4606/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD SZUMIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MROZEWICZ - KUCHLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONY ZOSTAŁ CAŁY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTY ZOSTAŁ NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2020-01-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R., REP. A NR 8135/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO §6.2020-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKA2013-05-06 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EWA2013-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150,00 ZŁ2013-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŃKOWSKI2013-05-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2013-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-15 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-15 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-07-15 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-07-15 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-07-15 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-31 do dziś
2data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-10 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ FIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTOWIE - AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2021 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 19030/2021, 16.12.2021 , 16.12.20212021-12-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOŃKOWSKI2021-12-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ FIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTOWIE - AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2021 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 19030/2021, 16.12.2021 , 16.12.20212021-12-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów