BOSID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000460659
Numer REGON: 122845711
Numer NIP: 6832081294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/6007/21/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JUGOWICKA nr domu 6 kod pocztowy 30-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MARCA 2013 ROKU - NOTARIUSZ MAGDALENA HARDECKA-MADLEWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA W WIELICZCE PRZY UL. SIENKIEWICZA 34 - REPERTORIUM A NR 549/20132013-05-07 do dziś
214.01.2021 R., REP. A NR 200/2021, NOTARIUSZ BEATA NIENIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARBA2021-05-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARBA ŻAK2021-05-10 do dziś
2. ImionaANDŻELIKA JANINA2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2021-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARBA2021-05-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B EDUKACJA2021-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2021-05-10 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-05-10 do dziś
373 11 Z REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-10 do dziś
468 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-05-10 do dziś
555 20 Z ZAKWATEROWANIE2021-05-10 do dziś
625 62 Z PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-05-10 do dziś
743 91 Z ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-05-10 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-05-10 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
2data złożenia 05.01.2016 okres OD 25.03.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
4data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
5data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
2OD 25.03.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
2OD 25.03.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów