„EXECUTIVE CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000460508
Numer REGON: 146666881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-07-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/44980/17/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXECUTIVE CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2017-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 22 nr lokalu 212 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 KWIETNIA 2013 ROKU; NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANNA CHEŁSTOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KAROWEJ 31A, 00-324 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 250/20132013-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXECUTIVE CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466236302013-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000458200 2013-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2013-04-30 do dziś
2. ImionaJACEK MIECZYSŁAW2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2013-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ CEZARY2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2013-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2013-04-30 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-30 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-04-30 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-04-30 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-04-30 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-04-30 do dziś
772 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-04-30 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-04-30 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-04-30 do dziś
1046 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 15.04.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.04.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji12.06.2017, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/06/2017 Z DNIA 12.06.2017R., „EXECUTIVE CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POWOŁANIA LIKWIDATORÓW.2017-07-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE.2017-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2017-07-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ CEZARY2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-07-06 do dziś
2. ImionaJACEK MIECZYSŁAW2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności12.06.2017, PRZYCZYNĄ ROZWIĄZANIA SPÓŁKI JEST BRAK REALIZACJI PROJEKTÓW SPÓŁKI, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/06/2017 Z DNIA 12.06.2017R., „EXECUTIVE CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POWOŁANIA LIKWIDATORÓW.2017-07-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów