ENCONTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000460484
Numer REGON: 022129455
Numer NIP: 8982203469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-11-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27417/15/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCONTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2015-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03. 2013 R., NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚW.MIKOŁAJA 72, 50-126 WROCŁAW, REPERTORIUM A NUMER 1327/20132013-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECONTRADER LTD.2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBA2013-04-29 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBA2013-04-29 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-04-29 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-29 do dziś
347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-29 do dziś
418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-04-29 do dziś
520 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-04-29 do dziś
620 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-04-29 do dziś
725 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2013-04-29 do dziś
825 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-04-29 do dziś
926 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-04-29 do dziś
1026 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2013-04-29 do dziś
1126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2013-04-29 do dziś
1246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-04-29 do dziś
1327 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-04-29 do dziś
1427 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-04-29 do dziś
1532 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2013-04-29 do dziś
1632 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-04-29 do dziś
1701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-04-29 do dziś
1832 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-29 do dziś
1947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-29 do dziś
2001 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2013-04-29 do dziś
2156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-04-29 do dziś
2256 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-04-29 do dziś
2346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-04-29 do dziś
2456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-04-29 do dziś
2562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-04-29 do dziś
2666 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-04-29 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-04-29 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-29 do dziś
2985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-04-29 do dziś
3010 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-04-29 do dziś
3111 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-04-29 do dziś
3217 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2013-04-29 do dziś
3318 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2013-04-29 do dziś
3446 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-04-29 do dziś
3558 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-04-29 do dziś
3658 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-04-29 do dziś
3763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-04-29 do dziś
3863 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-04-29 do dziś
3966 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-04-29 do dziś
4068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2013-04-29 do dziś
4170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-04-29 do dziś
4285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-04-29 do dziś
4373 1 REKLAMA2013-04-29 do dziś
4493 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-04-29 do dziś
4546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-04-29 do dziś
4695 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2013-04-29 do dziś
4795 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-04-29 do dziś
4896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-04-29 do dziś
4994 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2013-04-29 do dziś
5046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-04-29 do dziś
5147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-29 do dziś
5247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-29 do dziś
5347 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów