DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000460355
Numer REGON: 302413719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[RDF/226122/20/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2019-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚREM ulica UL. SZKOLNA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.04.2013 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3980/20132013-04-29 do dziś
231.03.2016R., REP. A NR 1625/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §1 UST. 1, §8 UST. 2, §12 UST. 1 PKT 2), §12 UST. 2; - USUNIĘTO: §8 UST. 4, §9 UST. 3, §12 UST. 1 PKT 3); - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-06-22 do dziś
331.01.2019R., REP. A NR 995/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §8, §9, §10 I §12 UMOWY SPÓŁKI; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-04-12 do dziś
408.08.2019R., REP. A NR 9214/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-25 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2020R., REP. A NR 704/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023880742013-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000455785 2013-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2013-04-29 do dziś
2. ImionaJACEK2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.500,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.500,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-04-12 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, SPÓŁKĘ DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBECNIE REPREZENTUJE JACEK MAĆKOWIAK - PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU.2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023880742013-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000455785 2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-04-29 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-04-29 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2013-04-29 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-04-29 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-04-29 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-04-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-19 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-02-19 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-09 do dziś
5data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów