INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000460337
Numer REGON: 200777136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-12-29
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/14148/16/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2013-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica JUROWIECKA nr domu 32 nr lokalu U2 kod pocztowy 15-101 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2013-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2013 R. W KN ELŻBIETY BOĆKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 807/2013 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZACZKOWSKI2013-04-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-04-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-04-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-04-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2013-04-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2013-04-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-29 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.12.2014 okres OD 10.04.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
3data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.04.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów