ARTEMSOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000460208
Numer REGON: 180973540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18246/20/469]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMSOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2020-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. KASZTANOWA nr domu 14B kod pocztowy 05-092 poczta POLSKA kraj POLSKA 2020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 MARCA 2013 R. NOTARIUSZ WIKTOR TULEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZY UL. LWOWSKIEJ 53A, NR REP A 794/2013 W DNIU 11 KWIETNIA 2013 R. WYKREŚLONO PAR. 2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, NR REP A 1368/20132013-04-26 do dziś
207.05.2014 R., REP. A NR 1536/2014, JULITA SOBCZYK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA JULITA SOBCZYK PAR. 3 I PAR. 5 UST. 1 PO [KT 7 DODAJE SIĘ PKT. 8 I 92014-11-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09-07-2015R REP. NUMER 2107/2015, KANCELARIA NOTARIALNA JULITA SOBCZYK NOTARIUSZ, UL.WARSZAWSKA 114, 05-092 ŁOMIANKI ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 2 Z DNIA 9 LIPCA 2015 ROKU POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI, PARAGRAFU 7 UST. 1, PARAGRAFU 8, PARAGRAFU 9 UST. 2 ORAZ DODANIE PARAGRAFU 9A.2016-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHERGAN2013-04-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000 ZŁOTYCH2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOVYI2013-04-26 do dziś
2. ImionaANDRII2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150000 PLN2016-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2016-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLETS2020-07-13 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2020-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-04-26 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-04-26 do dziś
346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-04-26 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-04-26 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-04-26 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-04-26 do dziś
746 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2014-11-14 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-11-14 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
2data złożenia 07.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-08 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów