DBT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000459530
Numer REGON: 022128763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18177/20/732]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDBT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 61-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.03.2013 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5, REPERTORIUM A NR 2628/2013.2013-04-24 do dziś
207.08.2018R., REP. A NR 1951/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. MARII KONOPNICKIEJ 18/1, NOTARIUSZ OLGA MIKOŁAJCZYK-DZIUBA, ZMIANA § 4 UST. 1, § 7 UST. 1 DODANO PKT 96 UMOWY SPÓŁKI; 07.08.2018R., REP. A NR 1963/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. MARII KONOPNICKIEJ 18/1, NOTARIUSZ OLGA MIKOŁAJCZYK-DZIUBA, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-26 do dziś
323.07.2020 R., REP. A NR 8.827/2020, NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, ZMIENIONO: § 2, § 4, § 7.2020-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHOWIAK2020-08-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ WŁADYSŁAW2020-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHOWIAK2020-08-31 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW ZENON2020-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2013-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHOWIAK2019-02-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ WŁADYSŁAW2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-04-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-04-24 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-24 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-31 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-08-31 do dziś
396 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2020-08-31 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-08-31 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2014 okres OD 29.03.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
4data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
5data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.03.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów