ASSET CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000459477
Numer REGON: 122845250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-15
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/13666/20/160]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABIERZÓW ulica WIDOKOWA nr domu 98 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2013 R, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 4125/20132013-04-25 do dziś
229.07.2013 R., REPERTORIUM A NR 1180/2013, NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 9 UST. 2, § 15 UST 6, § 15 UST. 7; DODANO: § 15 UST. 10; USUNIĘTO: § 13 UST. 2 PKT 18, DOTYCHCZASOWE PKT. 19 - 29 OTRZYMAŁY OZNACZENIA ODPOWIEDNIO: 18 - 282013-08-30 do dziś
307.01.2015R., NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9/2015 - ZMIANA § 3 UST. 1, § 19 UST. 1 16.01.2015R., NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9/2015 - ZMIANA § 1 UST. 42015-02-02 do dziś
402.12.2016 R., REP. A NR 32630/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 2 ORAZ § 32016-12-20 do dziś
530.12.2016 R. - REPERTORIUM A NR 35622/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 3.2017-03-08 do dziś
613.04.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 UST. 1, PAR. 4 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 10835/20182018-05-17 do dziś
709.11.2018 R., REP. A NR 35018/2018, NOTARIUSZ MARCIN NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 3 UST. 1 ORAZ § 19 UST. 12019-01-14 do dziś
827.11.2018 R. - REP. A NR 37196/2018, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 3 UST. 1, § 11 UST. 1, UST. 9, UST. 11, § 12 UST. 1, § 13, § 15 UST. 3, UST. 6, UST. 10, § 20 UST. 3, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD § 21 DO § 23 NA PARAGRAFY OD § 20 DO § 22.2019-02-21 do dziś
928.02.2019 R., REP. A NR 4474/2019, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §3 UST.12019-03-18 do dziś
1008.07.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 15674/2020.2020-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDYBA2013-04-25 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.329.600,00 ZŁ2018-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYL2018-05-17 do dziś
2. ImionaURSZULA BEATA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 639.800,00 ZŁ2020-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2020-10-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2020-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2278000,00 ZŁ2020-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
279000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
3228806,52 ZŁ2019-03-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PRZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYŁĄCZNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDYBA2013-04-25 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-04-25 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-04-25 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-25 do dziś
484 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2013-04-25 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-25 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-25 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-04-25 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-04-25 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-04-25 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2014 okres OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
6data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-12-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ASSET CORPORATION SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 02.12.2016 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ „PROMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 7 KSH POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU „PROMED” SP. Z O.O. PRZEZ ASSET CORPORATION SP. Z O.O., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA GOŁĄBKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 32630/2016)2016-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-10-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia08.07.2020R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ASSET CORPORATION SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU ASSET CORPORATION SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z AKO CORPORATION SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA ASSET CORPORATION SP. Z O.O. CAŁEGO MAJĄTKU AKO CORPORATION SP. Z O.O.W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 7 KSH, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 15674/2020, ORAZ UCHWAŁY NR 1/07/2020 Z DNIA 08.07.2020R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AKO CORPORATION SP. Z O.O. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 15682/2020.2020-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów