„HILAK” M. HILLE, B. GARSTKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000459470
Numer REGON: 101594777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/377038/22/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILAK” M. HILLE, B. GARSTKA SPÓŁKA JAWNA2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2013-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2021-11-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.HILAK@OP.PL2013-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2013 R2013-04-26 do dziś
231.01.2020 R. ZMIANA § 32020-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLE2013-04-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARSTKA2013-04-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ADAM2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2013-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLE2013-04-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARSTKA2013-04-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ADAM2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-26 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-26 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-04-26 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-04-26 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-04-26 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-04-26 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-04-26 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-31 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-01 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów