ENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000459336
Numer REGON: 221871637
Numer NIP: 5833159046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[RDF/370169/22/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica LESZCZYNOWA nr domu 28 kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W CHOCZEWIE2013-04-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina CHOCZEWO miejscowość CHOCZEWO2013-04-19 do dziś
3. Adresmiejscowość CHOCZEWO ulica PIERWSZYCH OSADNIKÓW nr domu 21 kod pocztowy 84-210 poczta CHOCZEWO kraj POLSKA 2013-04-19 do dziś
21. Firma oddziałuENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTSTEINBEK2016-03-01 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY województwo SCHLESWIG-HOLSTEIN powiat STORMAN miejscowość OSTSTEINBEK2016-03-01 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTSTEINBEK ulica GEWERBERING nr domu 8 kod pocztowy 22113 poczta OSTSTEINBEK kraj NIEMCY 2016-03-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ PASZKIEWICZ (KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. SZEROKIEJ 29/2), REPERTORIUM A NR 663/2013 - UMOWA SPÓŁKI. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ PASZKIEWICZ (KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. SZEROKIEJ 29/2), REPERTORIUM A NR 836/2013 - ZMIANA § 11 UMOWY SPÓŁKI - TEKST JEDNOLITY.2013-04-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ PASZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 1667/2013, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2013-11-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2014 R. NOTARIUSZ JOANNA BOLDUAN KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE REPERTORIUM A NR 1400/2014 ZMIANA § 112014-09-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1938/2017 NOTARIUSZ JOANNA BOLDUAN KANCELARIA NOTARIALNA UL. WYZWOLENIA 7A, 83-110 TCZEW ZMIANA §7,§9,§112017-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000454043 2013-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2016-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCIAL2017-12-19 do dziś
2. ImionaPAULINA ALICJA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2017-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁOTYCH2017-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI ENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. ENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000454043 2013-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-04-19 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-04-19 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-19 do dziś
461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-04-19 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2013-04-19 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-04-19 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-19 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-04-19 do dziś
988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2013-11-29 do dziś
1061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
6data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-15 do dziś
8data złożenia 01.03.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-15 do dziś
8OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów