ARTEMIDE DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000459218
Numer REGON: 281474303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/316890/21/694]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 281474303 NIP 57831117922013-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIDE DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2013-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica SAPERÓW nr domu 4 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2013-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2013 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ WROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 1936/20132013-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2013-04-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PRZEMYSŁAW2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500, 00 ZŁ2013-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2013-04-23 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500, 00 ZŁ2013-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000, 00 ZŁ2013-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2013-04-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PRZEMYSŁAW2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2013-04-23 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-04-23 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-04-23 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-04-23 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-23 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-23 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-23 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-23 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-23 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-04-23 do dziś
1046 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-04-23 do dziś
1163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-04-23 do dziś
1227 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
2data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
4data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
5data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
7data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów