BONA FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000459172
Numer REGON: 260691037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379086/22/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina NOWINY miejscowość NOWINY2021-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWINY ulica UL. ZAKŁADOWA nr domu 13 kod pocztowy 26-052 poczta NOWINY kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2013 R.2013-04-25 do dziś
211.05.2021 R., REP. A 1848/2021, NOTARIUSZ TOMASZ KARAMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4 LOK. 2; - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4 UMOWY SPÓŁKI. 18.05.2021 R., REP. A 1963/2021, NOTARIUSZ TOMASZ KARAMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4 LOK. 2; - ZMIENIONO: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁEK2013-04-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ LESZEK2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2013-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁEK2013-04-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ LESZEK2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2013-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-06-01 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2021-06-01 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-06-01 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-01 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-01 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-06-01 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-06-01 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2016 okres OD 25.04.2013 DO 31.12.20132017-01-10 do dziś
2data złożenia 04.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
3data złożenia 04.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-12 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-07 do dziś
6data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
7data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.04.2013 DO 31.12.20132017-01-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów