EUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000458986
Numer REGON: 022129870
Numer NIP: 8952021657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[RDF/601873/24/261]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KINGA C. GILLETTE nr domu 11 kod pocztowy 94-406 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2013 R., NOTARIUSZ GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. INOWROCŁAWSKIEJ 17/6, REP. A NR 288/20132013-04-23 do dziś
2DNIA 04.03.2015 R., REP A NR 880/2015, NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. INOWROCŁAWSKIEJ 17/6, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-17 do dziś
319.05.2016 R., REP. A NR 1830/2016, NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. INOWROCŁAWSKIEJ 17/7, ZMIENIONO § 9 UST. 1 I § 11 UMOWY SPÓŁKI2016-10-24 do dziś
407.10.2019R., NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 4456/2019 - ZMIENIONO § 16 UST. 1 I § 21 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-13 do dziś
524.06.2022 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, REP. A NR 4047/2022, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ - ZMIANA PAR. 1 - 27 UMOWY SPÓŁKI2022-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922022-07-18 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2022-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIAT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2016-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.2022-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDEREK2022-12-13 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHORSKI2022-07-18 do dziś
2. ImionaIGOR2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2022-07-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-04-23 do dziś
221 2 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-04-23 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-18 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-18 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-18 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-07-18 do dziś
610 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-07-18 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 12.02.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
3data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
8data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
9data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
10data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
11data złożenia 10.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 12.02.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 12.02.2013 DO 31.12.20132015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-02-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KARPOWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE REP. A NR 4219/2018, W SPRAWIE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH EUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ GRAMBURG S.R.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA).2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-06-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW TRYBIE ART.492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART.516(1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH EUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ GRAMBURG S.R.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA Z CZECH) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EUROPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANEJ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2018 R. PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KARPOWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA 80/82, REP. A NR 4219/2018 ORAZ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GRAMBURG S.R.O. ZAPROTOKOŁOWANEJ W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARTINA KOPALA KANCELARII NOTARIALNEJ W KLADNIE VANOVA 3180 W CZECHACH NZ 943/2018.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów