BPK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000458938
Numer REGON: 321362683
Numer NIP: 8513168708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360457/21/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MAŁOPOLSKA nr domu 43 kod pocztowy 70-515 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 R., REP. A NR 1243/2013, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2013-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8125492462013-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000208263 2013-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDERYS2017-03-22 do dziś
2. ImionaNORBERT ADAM2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKUŁA2013-04-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2013-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2013-04-19 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-19 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-04-19 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-04-19 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-04-19 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-04-19 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-04-19 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-04-19 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-04-19 do dziś
1016 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2014 okres OD 12.04.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
3data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
5data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
8data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.04.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów