BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000458804
Numer REGON: 081128151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[RDF/284048/21/965]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS DEVELOPMENT CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZOW WIELKOPOLSKI2013-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZOW WIELKOPOLSKI ulica ZUBRZYCKIEGO nr domu 11 nr lokalu 8 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2013 R. - NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK - ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 1407/2013.2013-04-18 do dziś
227.05.2013 R. - NOTARIUSZ IWONA PALMIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 5582/2013 - ZMIANA §7 UST. 1 I §8.2013-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURGIELEWICZ WOJTASZEK2013-04-18 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2013-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1013 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101300,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego101400,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2013-04-18 do dziś
296400,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.2013-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURGIELEWICZ WOJTASZEK2013-04-18 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2013-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-04-18 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-04-18 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-04-18 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-04-18 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-04-18 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-04-18 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-04-18 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2013-04-18 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-04-18 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
5data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
6data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-012021-03-12 do dziś