BUDOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000458782
Numer REGON: 122830394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[RDF/187663/20/509]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2013-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica SZUJSKIEGO nr domu 66 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2013-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2013 R. - UMOWA SPÓŁKI2013-04-17 do dziś
231.07.2017 R. - REPERTORIUM A NR 3683/2017, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIANA: § 2, § 4, § 5.2018-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2013-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RAFAŁ2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały184 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.400,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2013-04-17 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego23000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2013-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RAFAŁ2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-04-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-04-17 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-04-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-17 do dziś
571 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-04-17 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-03-20 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-03-20 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.05.2013 DO 31.12.20132015-07-01 do dziś
2data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
3data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
4data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
5data złożenia 30.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2013 DO 31.12.20132015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.05.2013 DO 31.12.20132015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów