EX-ANTE PROJEKTY STRATEGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000458656
Numer REGON: 243243013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311133/21/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX-ANTE PROJEKTY STRATEGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JESIONOWA nr domu 18 nr lokalu 3 kod pocztowy 40-158 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-04-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.EXANTE@GMAIL.COM2021-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NUMER 1979/2013 08.04.2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NUMER 2333/2013 - ZMIENIONO PAR. 52013-04-17 do dziś
207.01.2021R., REP A NR 239/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO: § 10, § 21, § 22, § 27, § 31 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2013-04-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ZOFIA2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2021-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2013-04-17 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALECZEK2021-04-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEONARD2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2021-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2013-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ POWOŁANEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU PROKURENTA2021-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALECZEK2021-04-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEONARD2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALECZEK2017-11-07 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2013-04-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ZOFIA2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-04-17 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-04-17 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-04-17 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-04-17 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-04-17 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-04-17 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-17 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2014 okres OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów