ARTEC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000458623
Numer REGON: 146634409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307199/21/830]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZYSZKOWA nr domu 34 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-04-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTEC@ARTECPROJEKT.PL2013-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2013 R., NOTARIUSZ: ELŻBIETA DRĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 159, REPERTORIUM A NR 843/20132013-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaJERZY PAWEŁ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2013-04-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MICHAŁ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIS2013-04-16 do dziś
2. ImionaEDDY EMIEL2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaJERZY PAWEŁ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2013-04-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MICHAŁ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIS2013-04-16 do dziś
2. ImionaEDDY EMIEL2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-04-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-04-16 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-04-16 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-04-16 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-04-16 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-04-16 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-04-16 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
5data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-25 do dziś
6data złożenia 25.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-25 do dziś
7data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów