ENERGETYKA AUTOMATYKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000458517
Numer REGON: 190539378
Numer NIP: 5841930823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384323/22/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190539378 NIP 58419308232013-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA AUTOMATYKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 6490 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU2013-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica SIERPNIOWA nr domu 15 kod pocztowy 80-178 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.1991 ELŻBIETA GÓRECKA KANC. NOTARIALNA 45 REP. A NR 2909/1991 25.01.2013 MACIEJ SIWEK KANC. NOT. JOANNA JANKOWSKA-SIWEK NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK NOTARIUSZ S.C. REP. A NR 681/2013 05.03.2013 MACIEJ SIWEK KANC. NOT. JOANNA JANKOWSKA-SIWEK NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK NOTARIUSZ S.C. REP. A NR 1825/20132013-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2013-04-16 do dziś
2. ImionaEMILIA PATRYCJA2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-16 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-16 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-04-16 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-16 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-04-16 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-04-16 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-04-16 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-04-16 do dziś
933 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-04-16 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-23 do dziś
2data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
3data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
4data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
7data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
10data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
11data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów