ARTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000458437
Numer REGON: 122834481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/299283/21/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BERKA JOSELEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 31-031 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2013 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W SKALE, NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ, REP. A NR 543/20132013-04-16 do dziś
205.01.2021 R. NOTARIUSZ GABRIELA PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ MANIA, GABRIELA PIOTROWSKA SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE,REPERTORIUM A NR 61/2021 - ZMIANA § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-02-02 do dziś
330.04.2021R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GABRIELĘ PIOTROWSKĄ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 4750/2021.2021-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2013-04-16 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEL2013-04-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)2013-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2013-04-16 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEL2013-04-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2013-04-16 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-04-16 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-04-16 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-04-16 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-04-16 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-04-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-04-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-16 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2016-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów