EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000458124
Numer REGON: 061545019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224431/20/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2013-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica OKSZOWSKA nr domu 27 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2013-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LUTEGO 2013 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY UL. LUBELSKIEJ 52, REP. A NR 1688/20132013-04-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.06.2013 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 4866/2013, ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 2 UST. 1, § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 5 UST. 1, § 5 UST. 4, § 5 UST. 5, § 8, § 10 UST. 3, DODANO: § 5 UST. 6.2013-07-15 do dziś
309.07.2015 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE, REP.A.NR 6600/2015 - DODANO § 3 UST.1 PKT 6.2015-10-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LISTOPADA 2016 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ W KANCELARII NOTRIALNEJ W CHEŁMIE PRZY UL. LUBELSKIEJ 52, REP. A NR 11886/2016, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI Z UZGLĘDNIENIEM UCHWAŁY NR 1/17/ XI/2016.2017-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIURSKI2013-04-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WACŁAW2013-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2013-04-11 do dziś
2. ImionaJACEK WALDEMAR2013-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000493799 2014-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI ODDZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISUJE DOKUMENTY I ZAWIERA UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU MATEUSZ MISIURSKI, WICEPREZES ZARZĄDU PIOTR BUDZYŃSKI, PROKURENT JACEK WALDEMAR BUDZYŃSKI, PROKURENT ZBIGNIEW WACŁAW MISIURSKI.2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000493799 2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-04-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-11 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-16 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-08-07 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-08-07 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-07 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-07 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2014 okres OD 28.02.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
4data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów