IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000457860
Numer REGON: 141119832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-09-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39397/20/661]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141119832 NIP 52426251722014-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA2014-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 89 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIQPHARMA@IQPHARMA.PL2013-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IQPHARMA.PL2013-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuIQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ LUBLIN2016-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-03-29 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 20-262 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-03-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2013 R. OBEJMUJĄCY STATUT SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ - BUSINESS PROJECT MANAGEMENT GROUP GROMADA POLAK SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ - RUSEK (REP. A 1112/2013) Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 4272013-04-11 do dziś
217.07.2013 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 8-11, ZMIANA: § 1 UST. 1 ORAZ 2, § 4 UST. 1, § 5 UST. 1, § 11 UST. 1, § 11 UST. 4, § 13, § 15 UST. 1, DODANIE: § 15 UST. 1A2014-02-04 do dziś
318.06.2014 R., REP. A NR 3579/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK USUNIĘTO § 4 UST. 1 PKT.: 5, 10, 11 14 STATUTU SPÓŁKI.2014-07-22 do dziś
418 GRUDNIA 2015 R., REP. A NR 18474/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONE: § 11 UST.1, § 11 UST.4, § 13, § 14 UST.1, § 15 UST.1 USUNIĘTE: § 15 UST.1A2016-03-29 do dziś
519.01.2017R., REP. A NR 198/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2017-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-11 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-02-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-04-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁĄ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUSINESS PROJECT MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA JAWNA GROMADA POLAK Z/S W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ) W BUSINESS PROJECT MANAGEMENT GROUP GROMADA POLAK SPÓŁKA AKCYJNA Z/S W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 9 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUSINESS PROJECT MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA JAWNA GROMADA POLAK W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE ART. 571 W ZW. Z ART. 556 PKT 2 ORAZ 563 KSH - ZAWARTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ-RUSEK (REP. A 69/2013)2013-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSINESS PROJECT MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA JAWNA GROMADA POLAK2013-04-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-04-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000288004 2013-04-11 do dziś
5. Numer REGON1411198322013-04-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARECIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026831522016-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000501108 2016-04-09 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego133333,00 ZŁ2014-02-04 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego50000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji13333302014-02-04 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2013-04-11 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego133333,00 ZŁ2014-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-04-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002013-04-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 000 000 (MILION) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2013-04-11 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-02-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3333302014-02-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-04-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU NIEPOWOŁANIA WICEPREZESA - DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2020-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKUZA2020-09-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-02 do dziś
21. NazwiskoLIPIŃSKI2020-09-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-02 do dziś
31. NazwiskoLIPIŃSKA2020-09-02 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-02-04 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-02-04 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-02-04 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-04 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-02-04 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-02-04 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-04 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2017-02-16 do dziś
282 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2017-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 11.04.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
3data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
4data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-17 do dziś
5data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.04.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.04.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów