INTECH-ZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000457450
Numer REGON: 302397251
Numer NIP: 6222783141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/517714/23/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH-ZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2013-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica KROTOSZYŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2013 R., NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 1190/2013.2013-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2013-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREGORCZYK2013-04-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPKA2013-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOPOCKI2013-04-09 do dziś
2. ImionaSZYMON2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPKA2013-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWLAK2013-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2013-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-09 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-04-09 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-04-09 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-04-09 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-04-09 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-04-09 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-09 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
2data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
3data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
6data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
8data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
9data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
10data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-08-012021-09-03 do dziś