ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000457429
Numer REGON: 146623417
Numer NIP: 5361913434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/217553/20/750]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina WODYNIE miejscowość WOLA WODYŃSKA2020-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA WODYŃSKA nr domu 77 kod pocztowy 08-117 poczta WODYNIE kraj POLSKA 2020-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2013 R., NOTARIUSZ EMERYTOWANY KRZYSZTOF RUSZKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA IGORA BARANOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE UL. PIŁSUDSKIEGO 31 LOK.326, REPERTORIUM A NR 2376/20132013-04-09 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25 LUTEGO 2015R. POD NUMEREM REP. A 921/2015, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA WALASIKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 8/99, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZMIENIŁO § 2, § 4, § 6 UST. 3 ORAZ § 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UCHWALIŁO ICH NOWE BRZMIENIE.2015-03-09 do dziś
312.03.2020 R., REPERTORIUM A NR 591/2020, JULIAN LUTOMIERSKI-RUSEK NOTARIUSZ W LEGIONOWIE, ZMIANA § 2.2020-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLARCZYK2015-01-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900 ZŁ.2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLARCZYK2015-01-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-09 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-09 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-09 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-03-09 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-09 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-09 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-09 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-09 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-09 do dziś
1078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2014 okres OD 14.03.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
2data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
3data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-29 do dziś
4data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-29 do dziś
5data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
7data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.03.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.01.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.03.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów