„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000457370
Numer REGON: 101585235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313397/21/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica SREBRZYŃSKA nr domu 91 nr lokalu 35 kod pocztowy 94-203 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 21 GRUDNIA 2012 ROKU PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ŁUKASZA DRZAZGĘ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 8910/20122013-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZAK2013-04-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZAK2013-04-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH FELIKS2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKA2013-04-09 do dziś
2. ImionaIWONA2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKI2013-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2013-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKI2013-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-04-09 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-09 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-04-09 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-04-09 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-04-09 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-04-09 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-09 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-09 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-04-09 do dziś
1086 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2015 okres OD 21.12.2012 DO 31.12.20132015-12-14 do dziś
2data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
3data złożenia 05.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-05 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-12-30 do dziś
6data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-31 do dziś
7data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
8data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2012 DO 31.12.20132015-12-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.12.2012 DO 31.12.20132015-12-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów